Tin tức

Thông báo giải thể tổ chức khoa học và công nghệ

Ngày 20/7/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Quyết định số 587/QĐ-LHHVN ngày 04/7/2017 về việc giải thể Trung tâm Phát triển nông thôn mới Đồng bằng sông Cửu Long do bà Phạm Thị Phấn làm Giám đốc Trung tâm.

Trung tâm Phát triển nông thôn mới Đồng bằng sông Cửu Long được thành lập theo Quyết định số 655/ QĐ-TCLHH ngày 03/10/2012 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm cũng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1097.

Đề nghị Trung tâm Phát triển nông thôn mới Đồng bằng sông Cửu Long nộp lại Bộ Khoa học và Công nghệ bản gốc Giấy chứng nhận số A-1097 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp và làm các thủ tục giải thể tổ chức khoa học và công nghệ khác theo quy định của pháp luật.

Xin thông báo các cơ quan, tổ chức liên quan được biết.

Trân trọng ./.

Nguồn: Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN

Tin liên quan