Quy định/Hướng dẫn

Cơ chế giải quyết tranh chấp

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

 

I. Phân định trách nhiệm giữa ATTE  và thành viên trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên ATTE với khách hàng

- ATTE có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại, tranh chấp của khách hàng và đưa ra biện pháp cụ thể bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Thành viên/người bán có trách nhiệm cung cấp cho ATTE văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng.

- ATTE có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và thành viên/người bán nếu được người mua hoặc thành viên/người bán (liên quan đến tranh chấp, khiếu nại) yêu cầu.

- Sau khi thành viên/người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho bán quản trị ATTE. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về thành viên/người bán: ATTE sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. ATTE sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của thành viên/người bán đó trên website www.atte.vn đồng thời yêu cầu thành viên/người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

- Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, thành viên/người bán, thì một trong 2 bên người mua và thành viên/người bán sẽ có quyền nhờ đến ATTE hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

II. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

     ATTE có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người bán, người mua liên quan đến giao dịch tại website www.atte.vn.

          Bước 1: tiếp nhận tranh chấp, khiếu nại tại địa chỉ sau:

                 + Tên đơn vị: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học & công Nghệ An Giang

​                 + Trụ sở chính: Số 17 Lê Lai, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

​                 + Điện thoại: 02963.954306                     Fax: 02963.954306             .

​                 + Đường dây nóng: 0987 494 446

​                 + Email: trungtamkhcnag@gmail.com

            Bước 2: Rà soát, kiểm tra thông tin tranh chấp, khiếu nại.

            Bước 3: phản hồi thông tin tranh chấp, khiếu nại đến bên mua và bên bán. Thời gian phản hồi thông tin không quá 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận khiếu nại tranh chấp.

            Bước 4: Giải quyết tranh chấp khiếu nại bằng các phương pháp sau:

          ● Trường hợp 1: thành viên và người mua

+ Bên mua và bên bán thỏa thuận bồi thường thiệt hại cho nhau.

             + Nếu bên mua và bên bán thỏa thuận không thõa mãn mong muốn lợi ích hợp pháp thì ATTE sẽ đưa ra Tòa án An giang giải quyết theo pháp luật qui định.

            ● Trường hợp 2: ATTE và thành viên

            + ATTE và thành viên thỏa thuận bồi thường thiệt hại cho nhau.

            + Nếu ATTE và thành viên thỏa thuận không thõa mãn mong muốn lợi ích hợp pháp thì một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án An giang giải quyết theo pháp luật qui định.

Chat với Chúng Tôi