Quy định/Hướng dẫn

Cơ cấu tổ chức

1. BAN GIÁM ĐỐC

- Ông: Nguyễn Văn Tùng – Giám đốc

ĐT: 02963 954579

DĐ: 0986 356 534

Email: nvtung@angiang.gov.vn

 

- Ông: Trần Phú Vinh – Phó Giám đốc

ĐT: 0296 3 954 966

DĐ: 0983 945 084

Email: tpvinh@angiang.gov.vn

 

- (Ông) Lê Quốc Cường – Phó Giám đốc

ĐT: 02963.652.553

DĐ: 0919.992.994

Email: lqcuongkhcn@gmail.com

 

2. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

- Ông: Lê Thành Sơn  – Phó Trưởng phòng tổng hợp

ĐT: 02963 954 304

DĐ: 0985 879 430

Email: ltson02@angiang.gov.vn

 

Chức năng – Nhiệm vụ

- Là bộ phận tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Trung tâm về công tác hành chính, tổ chức, kế hoạch, kế toán tài chính theo quy định hiện hành.
- Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật.
- Quản lý tổ chức nhân sự, văn thư, hành chính, lưu trữ hồ sơ của đơn vị theo nguyên tắc chế độ của Nhà nước (bao gồm nguyên tắc bảo mật các công văn, hồ sơ, tài liệu, …).
- Quản lý tổ chức thực hiện các công tác tài chính của đơn vị.
- Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm, 5 năm và thực hiện báo cáo theo định kỳ.
- Quản lý tài sản cơ quan, thực hiện các công việc hậu cần phục vụ cho hoạt động của đơn vị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức trong đơn vị.
- Hướng dẫn các phòng chuyên môn thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo đúng các nguyên tắc hiện hành.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh của đơn vị và thực hiện báo cáo theo định kỳ
- Quản lý, theo dõi quá trình thực hiện các hợp đồng dịch vụ KH&CN.
- Chăm sóc khách hàng và giải quyết các vấn đề liên quan đến cung ứng dịch vụ khách hàng.
- Kiểm tra giám sát các đề tài, dự án, các kế hoạch khảo nghiệm, thử nghiệm, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng do đơn vị thực hiện.
- Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn tại các tổ chức trong và ngoài nước
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.
 

2. PHÒNG PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM

- Ông: Nguyễn Trương Khương – Trưởng phòng

DĐ: 0985.144.148

Email: ntkhuong14@gmail.com

 

- Bà: Mai Thị Diệp Hoàng  –  Phó Trưởng phòng

ĐT: 02963 855 422

DĐ: 0919 917 890

- Email: mtdhoang@angiang.gov.vn

 

Chức năng – Nhiệm vụ

- Phân tích, thử nghiệm các chỉ tiêu cơ, lý, hóa, vi sinh phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh và nghiên cứu khoa học.
- Phân tích, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất, lưu thông thị trường trên địa bàn tỉnh.
- Phân tích, thử nghiệm chất lượng nước (nước thải, nước giếng, ...), chỉ tiêu không khí, các chỉ tiêu địa chất công trình, ...
- Định hướng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật để mở rộng các chỉ tiêu phân tích.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả cao trang thiết bị, mua sắm vật tư hóa chất thử nghiệm theo quy định.
- Duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị hàng năm theo đúng quy định.
- Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, độc hại.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Trung tâm sản xuất theo định kỳ.
- Có kế hoạch đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, viên chức trong phòng.
- Thực hiện các chương trình, đề tài, dự án cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp cơ sở, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng do đơn vị tự đề xuất hoặc do cấp trên giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.
 

3. PHÒNG GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ

- Ông: Tống Thanh Tùng  – Trưởng phòng

ĐT: 02963 954 306

DĐ: 0918 930 160

Email: tttung02@angiang.gov.vn

 

- Ông: Trương Thái Kha – Phó Trưởng phòng

DĐ: 0903.686.698

Email: truongthaikha@gmail.com

 

Chức năng – Nhiệm vụ

- Tham mưu Giám đốc Trung tâm thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về hoạt động giao dịch công nghệ; thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; hình thành, phát triển thị trường KH&CN trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trưng bày, giới thiệu, quảng cáo, cung cấp công nghệ, thiết bị theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân.
- Tư vấn, môi giới giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ; thực hiện giao dịch công nghệ theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân.
- Cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ chủ sở hữu, đại diện chủ sở hữu, người có quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ và các bên liên quan trong việc xác định giá trị của kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ.
- Tư vấn cho tổ chức, cá nhân về cách thức đổi mới sản phẩm, dịch vụ; đổi mới quy trình quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh; quản trị hoạt động đổi mới sáng tạo; quản trị, khai thác và thương mại hóa tài sản trí tuệ.
- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các bên tiến hành giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ bảo đảm tính hợp pháp, an toàn và hiệu quả;
- Thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước trong việc xác định giá trị kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ.
- Cung cấp kiến thức về KH&CN phục vụ phát triển sản xuất cho người dân; Tổ chức khảo sát các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh nhằm ứng dụng vào sản xuất tại địa phương;
- Tìm kiếm và phối hợp với các tổ chức hoặc cá nhân triển khai thực hiện các hợp đồng dịch vụ về tư vấn và chuyển giao công nghệ.
- Tổ chức mạng lưới cung ứng các sản phẩm KH&CN do đơn vị tạo ra hoặc những sản phẩm khác theo yêu cầu của thị trường.
- Tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ về quản lý KH&CN, về an toàn bức xạ.
- Cung ứng dịch vụ thông tin thống kê khoa học và công nghệ
- Thực hiện các chương trình, đề tài, dự án cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp cơ sở, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng do đơn vị tự đề xuất hoặc do cấp trên giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.
 

4. TRẠI THỰC NGHIỆM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

- Trần Ngọc Phương Anh – Phó trưởng trại

ĐT: 02963 652 553

DĐ: 0939.050.678

Email: tnpanh84@gmail.com

 

Chức năng – Nhiệm vụ

Trại thực nghiệm khoa học và công nghệ gồm 3 bộ phận chính: Bộ phận công nghệ thực phẩm, bộ phận ứng dụng công nghệ nông nghiệp và bộ phận công nghệ môi trường và cơ khí.
 
Chức năng
 
- Giúp lãnh đạo Trung tâm thực hiện việc nghiên cứu, thử nghiệm, khảo nghiệm nhằm hoàn thiện quy trình kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
Nhiệm vụ
 
- Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của tỉnh.
- Tham gia khảo sát các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh nhằm ứng dụng vào sản xuất tại địa phương;
- Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật tại các tổ chức trong và ngoài nước
- Triển khai điều hành các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, khảo nghiệm, sản xuất và khai thác có hiệu quả Trại thực nghiệm KH&CN.
- Quản lý, vận hành và sử dụng trang thiết bị đã đầu tư; duy tu bảo dưỡng thiết bị theo định kỳ.
- Thực hiện các chương trình, đề tài, dự án cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp cơ sở, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng do đơn vị tự đề xuất hoặc do cấp trên giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Trung tâm giao.
 
- Bộ phận công nghệ thực phẩm
 
+ Tư vấn và hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp về lĩnh vực chế biến thực phẩm
+ Tìm kiếm và phối hợp với các tổ chức hoặc cá nhân triển khai thực hiện các hợp đồng dịch vụ về tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chế biến.
+ Quản lý chất lượng sản phẩm rượu; nước uống đóng bình, chai; sản
phẩm từ nấm; các sản phẩm chế biến khác do Trung tâm sản xuất.
 
- Bộ phận Ứng dụng công nghệ nông nghiệp
 
+ Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức thử nghiệm, khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới.
+ Cung cấp kiến thức về KH&CN phục vụ phát triển sản xuất cho người
dân.
+ Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân;
+ Tìm kiếm và phối hợp với các tổ chức hoặc cá nhân triển khai thực hiện các hợp đồng dịch vụ về tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.
+ Quản lý chất lượng sản phẩm: các loại cây giống, chế phẩm sinh học (EM thứ cấp, EM Bokashi), bịch phôi nấm,..
 
- Bộ phận công nghệ môi trường và cơ khí
 
+ Nghiên cứu, ứng dụng và ươm tạo cho các cá nhân, tổ chức có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.
+ Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới về lĩnh vực xử lý môi trường.
+ Tìm kiếm và phối hợp với các tổ chức hoặc cá nhân triển khai thực hiện các hợp đồng dịch vụ về tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường và cơ khí.
+ Thi công và lắp đặt hệ thống chống sét, hệ thống xử lý khí thải, nước thải, nước uống.
- Thi công và lắp đặt nhà lưới, nhà màng, hệ thống tưới tự động.
 

Các quy định/Hướng dẫn khác

Chat với Chúng Tôi