Quy định/Hướng dẫn

Lợi ích khi tham gia sàn ATTE

Các lợi ích của www.atte.vn:


Thông qua hệ thống cơ chế chính sách chung của nhà nước và của tỉnh, thông qua hệ thống dịch vụ của SGDCN, các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện mua/bán công nghệ qua SGDCN An Giang, sẽ được đảm bảo và hỗ trợ các mặt như sau:

1. Thực thi đúng pháp luật quy định về chuyển giao công nghệ, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

2. Hỗ trợ các bên có nhu cầu mua hoặc bán tìm kiếm đối tác để ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ.

3. Hỗ trợ các bên lựa chọn công nghệ thích hợp, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ.;

4. Thực hiện đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ với cơ quan quản lý làm cơ sở để được hưởng các ưu đãi theo quy định của Luật CGCN và các quy định khác của pháp luật có liên quan...

5. Đánh giá trình độ công nghệ, xác định giá trị, hiệu quả kinh tế và tác động của công nghệ đến kinh tế, xã hội và môi trường.

6. Thực hiện việc định giá công nghệ, đảm bảo giá cả phù hợp.

7. Thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ, nhằm đảm bảo về sự đầy đủ hợp lệ và tính phù hợp với pháp luật của hồ sơ hợp đồng.

8. Thực thi giám định công nghệ nhằm xác định tình trạng thực tế của công nghệ được chuyển giao.

9. Tư vấn hỗ trợ lập hồ sơ dự án khoa học công nghệ

10. Hỗ trợ tư vấn để được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi hiện hành của Nhà nước:

- Vay vốn ưu đãi từ quỹ phát triển KH&CN, quỹ môi trường,...

- Thực hiện áp dụng miễn giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, thuế sử dụng và thuế đất.

- Lập quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Hoàn thiện công nghệ để đảm bảo sẵn sàng chuyển giao.

- Các cơ chế, chính sách ưu đãi khác đối với các bên chuyển giao và tiếp nhận công nghệ chuyển giao.

Các quy định/Hướng dẫn khác

Chat với Chúng Tôi